Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir ?

ADLİ SİCİL KAYDI NASIL SİLİNİR?

Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı; kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgilerinin bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce tutulan kayıttır. Kişilerin gerek Türk mahkemeleri, gerekse yabancı ülke mahkemeleri nezdinde almış oldukları ve Türk Hukukuna göre tanınan tüm mahkumiyet kararları bu kayıtta yer almaktadır.

Vatandaşlar adli sicil kayıtlarına www.turkiye.gov.tr  üzerinden e-devlet aracılığıyla ulaşabilecekleri gibi, bulundukları yer adliyelerinde bulunan adli sicil müdürlükleri vasıtasıyla ulaşabilirler. Adli sicil kaydını alabilmek için kişilerin ilgili yerlere bizzat başvurması gerekmektedir. Vekaleten yapılacak başvurularda ise vekaletnamede bu hususta açıkça yetki bulunması gerekmektedir.

Adli sicile kaydedilecek bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Kanun 4. maddede sayılmıştır. Buna göre:

a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;

 1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
 2. Koşullu salıverilme kararı,
 3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
 4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
 5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;

 1. Denetim süresi,
 2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
 3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;

 1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
 2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
 4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;

 1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
 2. (Değişik: 26/2/2008-5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
 3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,

e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;

 1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
 2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,

f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
k) (Ek: 24/11/2016-6763/39 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

Adlî sicile kaydedilir.

Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler yine aynı kanunun 5. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre:

a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,
b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı tüm şartların yerine getirilmesinden sonra adli sicil kaydına işlenmez. Kararın açıklanması ile şartların yerine getirilmesi  arasında geçecek süre zarfında ayrı bir deftere kaydedilir.

Uzlaştırmaya tabii suçlar, uzlaşmanın sağlanması üzerine yine adli sicil kaydına işlenmez.

Adli sicil kaydının silinmesi ise çeşitli sürelere ve şartlara bağlıdır. Buna göre:
a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
c) Ceza zamanaşımının dolması,
d) Genel af,

Hallerinde adli sicil, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, adli sicil arşiv kaydına alınır. Adli sicil arşiv kaydına alınan bilgilerin silinmesi için 5 yıl sürenin geçmesi gerekmektedir. İstisnai bazı durumlar bulunmaktadır.

Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan adli sicil arşivine kaydedilir. Bu hallerde de 5 yıllık sürenin geçmesi beklenir.

Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nasıl Silinir?

Gelelim adli sicil arşivine kaydedilen kayıtların silinmesine, bunun için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bizzat veya vekil aracılığıyla başvurmak gerekmektedir Yaklaşık üç haftalık  süre içerisinde Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü’nden başvuruya ilişkin cevap başvuru sahibine tebliği edilmektedir.