Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu

Cinsel Saldırı veya Tecavüz Suçu

Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta bulunulması ile oluşur (TCK md.102). Cinsel saldırı suçu, failin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre ikiye ayrılır:

 • Basit cinsel saldırı suçu (TCK 102/1): Basit cinsel saldırı suçu, mağdurun bedenine cinsel ilişki düzeyine varmayan seviyede temasta bulunmaktır. Basit cinsel saldırı suçunun en hafif şekline “sarkıntılık suçu” denilmektedir .  Cinsel ilişki seviyesine varmayan davranışlar belli bir yoğunluk ve süreklilik arz ettiğinde basit cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyini aşan daha ağır şekli meydana gelir .CK 102/1’de yer alan basit cinsel saldırı suçunun cezası alt sınırı 5 yıl ve üst sınırı 10 yıl olan hapis cezasıdır. Eğer bu suç sarkıntılık düzeyinde kalmışsa verilecek hapis cezasının alt sınırı 2 yıl ve üst sınırı 5 yıldır.
 • Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu (Tecavüz Suçu), (TCK 102/2): TCK md.102/2’de düzenlenen nitelikli cinsel saldırı suçu, diğer bir deyişle tecavüz suçu; vücuda “organ” veya “sair bir cisim” sokulması suretiyle fiilin gerçekleştirilmesi halinde meydana gelir. CK 102/2’de yer alan nitelikli cinsel saldırı cezası, yani tecavüz cezası, alt sınırı 12 yıl olan hapis cezasıdır. Görüldüğü üzere burada belirtilen ceza miktarı çok ciddi bir süreyi içermektedir. Böyle bir durumda verilecek en az ceza 12 yıldır. Tabi burada da cezayı azaltıcı veya artırıcı nedenlerin varlığı söz konusu olabilir.

Failin mağdurun bedenine temas etmeden gerçekleştirdiği söz ve davranışlar cinsel taciz suçu olarak nitelendirilir. Cinsel saldırı suçunun oluşması için bedensel temas şarttır. Cinsel saldırı suçunda failin kadın ya da erkek, evli veya bekâr olması mümkündür. Fail ile mağdurun farklı ya da aynı cinsiyetten olması da önemli değildir. Ancak, TCK’nın 102. maddesinde düzenlenen cinsel saldırı suçunun mağdurunun on sekiz yaşını tamamlamış olması gerekir. Cinsel saldırı kasten işlenebilir ve failin kastının suçun kanuni tanımındaki tüm unsurları, yani mağduru, cinsel davranışı, vücut dokunulmazlığının ihlalini ve mağdurun rıza göstermediğini kapsaması gerekir. Bu suçla korunan hukuki yarar üzerinde tasarrufta bulunabilen cinsel özgürlük olduğundan hukuki sınırlar içerisinde kalması şartıyla rızaya ehil mağdurun cinsel davranışa göstereceği rıza, fiili hukuka uygun hale getirecektir (CGK-K.2021/139).

Cinsel suçlar, genel olarak şu şekilde kategorize edilmektedir:

 • Cinsel İstismar Suçu: Kural olarak 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK md.103). 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir nedenle çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak nitelenir.
 • Cinsel Saldırı Suçu: Kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 102).
 • Cinsel Taciz Suçu: Mağdurun yaşına bakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel temas olmadan, halk arasında laf atma, sözlü taciz vb. gibi ifade edilen cinsel davranışlarla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 105)
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur (TCK 104).

Cezayı Artıracak Haller (TCK 102/3, TCK 102/4, TCK 102/5)

Cinsel saldırı suçunun işleniş şekillerini ve öngörülen cezaları yukarıda belirttik. Bu basit ve nitelikli işleniş şeklinde yer alan cezaların artırıldığı bazı durumlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Cinsel saldırının; beden veya ruhsal bakımdan kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı işlenmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır. (TCK 102/3)

Bedenen veya ruhen kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenen suçlarda genel olarak cezanın ağırlaştırıldığı görülmektedir. Çünkü bu kişilere karşı işlenen suçlarda, bu savunmasızlıktan yararlanma söz konusu olur. Böyle bir kişiye karşı işlenen cinsel saldırı sonucunda ceza yarı oranında artırılacak ve genel olarak 3 ile 18 yıl arasında değişen bir hapis cezasına hükmedilecektir.

 • Cinsel saldırının; vesayet, kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak gerçekleştirilmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır.(TCK 102/3)

Bu nitelikli halin söz konusu olabilmesi için failin vasi, kamu görevlisi veya hizmet ilişkisi içerisinde işveren olması gerekmektedir. Kamu görevlisi görevi gereği kendisine sağlanan yetki ve nüfuzdan yararlanarak cinsel saldırı suçu işlerse yarı oranında artırılarak ceza verilir. Aynı şekilde bir işveren, çalışanına karşı bu suçu işlerse cezası artırılır. Gene verilecek olan ceza genel olarak 3 ile 18 yıl arasında değişecektir.

 • Cinsel saldırının; üçüncü dereceye kadar kan veya kayın akrabalarına karşı işlenmesi, üvey ana, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen yahut evlatlık tarafından işlenmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır.(TCK 102/3)

Aile bireyleri arasında işlenen cinsel saldırı suçunda bu saydığımız kişiler fail veya mağdur ise gene standart cezada artırıma gidilerek genellikle 3 ile 18 yıl arasında değişen bir cezaya hükmedilir.

 • Cinsel saldırının; silahla gerçekleştirilmesi yahut birden fazla kişi ile birlikte gerçekleştirilmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılır.(TCK 102/3)

Silahın ceza hukukunda karşılığının ne olduğu TCK m. 6 hükmünde yer aşmaktadır. Burada silah kavramının içeriği çok geniş tutulmuştur. Söz gelimi ateşli silahlar, bıçak, makas, iğne, demir sopa, tahta sopa, el bombası, kuvvetli asit, zehir vb. birçok alet silah kapsamına girebilir. Somut olayın şartlarına göre mahkeme, kullanılan gerecin silah olup olmadığına karar verir. Gene bu suç birden fazla kişi ile birlikte işlenebilecek bir suçtur. Bu hallerin varlığı durumunda ceza yarı oranında artırılarak genellikle 3 ile 18 yıl arasında değişen bir cezaya hükmedilir.

 • Cinsel saldırının; toplu yaşamanın zorunlu olduğu yerlerde bu durumdan yararlanmak suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda verilecek olan standart ceza ½ oranında artırılarak verilir.(TCK 102/3)

Gene burada da insanların bir arada bulunma zorunluluğu kullanılarak bir suç işlenmektedir. Bunun suistimal edilmesi cezayı ½ oranında artıracak ve genel olarak 3 ile 18 yıl arasında değişen bir ceza ortaya çıkacaktır.

 • Cinsel saldırı suçu işlemek için cebir veya tehdit kullanılması durumunda eğer kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerine neden olunursa ayrıca kasten yaralama cezasına da hükmedilir. (TCK 102/4)

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, TCK m.87 düzenlemesinde yer almaktadır. Cinsel saldırı sırasında TCK m. 87’de yer alan neticelerden birisine neden olunması durumunda ayrıca verilecek olan ceza kasten yaralama cezasıdır.

 • Cinsel saldırı suçu sonucunda mağdur bitkisel hayata girerek bütün yaşamsal olanaklarını kaybederse veya ölürse mağdura verilecek olan ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır. (TCK 102/5)

Eğer cinsel saldırı sonucunda mağdur bitkisel hayata girer yahut ölürse, fail zaten cezası müebbet hapis cezası olan adam öldürme suçu işlemiş olur. Bunun cinsel saldırı ile gerçekleştirilmiş olması durumu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yaptırıma bağlanmıştır.

TCK 102 Suçunda Cezayı Hafifletecek veya Kaldıracak Nedenler

Cinsel saldırı suçu için öngörülen cezalara ve bunları artıracak hallere yukarıda değindik. Bunlar ile birlikte ayrıca cezanın azaltılmasını gerektiren nedenler söz konusudur. Bunları şu şekilde belirtmek mümkündür:

 • Cinsel saldırı suçunu işleyen 18 yaşından küçük çocuğa verilecek olan ceza durumun şartlarına göre azaltılabileceği gibi hiç ceza verilmeyebilir de.

Cinsel saldırı suçu 18 yaşından küçükler tarafından da işlenebilir. Eğer cinsel saldırı fiilini işleyen çocuk 12 yaşından küçükse cezalandırılımaz. Ancak bu çocuk hakkında bir takım güvenlik tedbirleri uygulanır. Eğer cinsel saldırıyı gerçekleştiren çocuk 12 ile 15 yaş arasında ise bu fiili algılama durumunda bakılır. 12 ile 15 yaş arasındaki çocuk cinsel saldırı fiilinin hukuki anlam ve önemine vakıf değilse gene cezalandırılmaz ve güvenlik tedbiri uygulanır. Ancak bu çocuk cinsel saldırının önemine vakıf ise ceza indirilerek verilir. 15 ile 18 yaş arsındaki çocuk için fiilin hukuki anlam ve önemine vakıf olmasına bakılmaksızın indirimli ceza söz konusu olur.

 • Akıl hastası veya aklı zayıf kişinin cinsel saldırı suçu işlemesi durumunda somut olayın şartlarına göre hiç ceza verilmeyeceği gibi cezada indirime de gidilebilir.

Akıl hastası kişilerin işlediği cinsel saldırı fiili cezalandırılmaz. Bu kişiler için bir takım güvenlik tedbirlerine hükmedilir. Ancak bazı kişiler akıl hastası olmadığı halde aklen gerilik çekmektedir. Bu kişilerin de cezalarında indirime gidilir. Bu durumlar öyle basit gerilikler değildir. Mahkeme kararı ile resmi tıbbi kurumlarca tespit edilecektir.

 • Cinsel saldırı suçunun eşe karşı işlenmiş olması cezayı azaltıcı yahut kaldırıcı neden değildir.

Her ne kadar evli de olsalar çiftler arasında sınırsız cinsel özgürlük söz konusu değildir. Yani evli kişiler arasında da cinsel dokunulmazlık korunmaya çalışılmıştır. Bu nedenle cinsel suçlar eşe karşı da işlenebilmektedir. Ancak eşe karşı işlenen cinsel suçlar resen kovuşturulmaz. Yani ancak eşin şikayeti halinde cezalandırma söz konusu olur.

 • Mağdurun rızası belirli durumlarda failin ceza almamasına neden olabileceği gibi bazı durumlarda fail buna rağmen ceza alabilir.

Mağdurun rızası normal şartlarda cinsel saldırı fiilini hukuka uygun hale getirebilir. Esasen böyle bir durumda cinsel saldırı suçu oluşmaz. Ancak mağdurun rızası belirli bir yere kadar olabilir ve fail bu sınırı aşabilir. Söz gelimi, mağdur yalnızca öpme ve sürtünmeye rıza gösterirken fail bunu aşarak mağdurun vücuduna organ sokarsa sınır aşılmış olur ve cinsel saldırı suçu gerçekleşmiş olur.

Şikayet ve Zamanaşımı

Sarkıntılık suçu veya eşe karşı işlenen nitelikli cinsel saldırı (tecavüz suçu) şikayete tabi olup, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Aksi hallerde suç şikayete bağlı değildir.

Sarkıntılık suçunda şikayet hakkının kullanılmasından sonra zamanaşımı süresi 8 yıldır. Basit veya nitelikli cinsel saldırı suçlarının diğer tüm hallerinde dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

Görevli Mahkeme
Sarkıntılık suçu ve basit cinsel saldırı suçunda asliye ceza mahkemesi görevlidir. Nitelikli ve diğer hallerde ağır ceza mahkemesi görevlidir.

Cinsel saldırı

Madde-102

(Değişik: 18/6/2014-6545/58 md.) (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

 1. a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 2. b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 3. c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
 4. d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
 5. e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.