Cinsel Taciz Suçu

Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu,  Fail ile mağdur arasında herhangi bir bedensel temas olmadan meydana gelen bir suç tipidir.  Örneğin failin mağdura cinsel bir amaçla ” üff yavrum bi öpiiim mi ? ”  şeklinde bir söz etmesi cinsel taciz suçunu oluşturur. Mağdurun şikayeti ile , faile üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis verilir.

Nitelikli haller

Belirli şartların oluşması halinde suçun nitelikli olarak meydana geldiği kabul edilir ve faile verilecek cezanın arttırılması yönünde kanuni düzenleme yapılmıştır. (Tck 105/2) Bunlardan ilki; kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel tacizde bulunulmasıdır. , İkincisi; vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesidir. Üçüncüsü, aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesidir.

Dördüncüsü, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesidir. Beşincisi, suçun teşhir suretiyle işlenmesidir. Nitelikli hallerin varlığı, suçun yalın şekline göre daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Bu hallerden herhangi birinin varlığı, suçun basit haline verilecek cezanın (3 ay – 2 yıl  ya da mağdurun çocuk olması durumunda 6 ay – 3 yıl) yarı oranında artırılmasına yol açacaktır. Cinsel taciz nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel suçlar, genel olarak şu şekilde kategorize edilmektedir:

  • Cinsel İstismar Suçu: Kural olarak 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK md.103). 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir nedenle çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak nitelenir.
  • Cinsel Saldırı Suçu: Kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 102)
  • Cinsel Taciz Suçu:Mağdurun yaşına bakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel temas olmadan cinsel davranışlarla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 105)
  • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçuoluşur (TCK 104).

Cinsel Taciz suçunda şikayet süresi ve Zamanaşımı

Cinsel taciz suçunun basit şekli şikayete bağlıdır ve şikayet süresi, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten başlamak üzere 6 aydır. Suçun nitelikli halleri şikayete tabi değildir. Dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Görevli Mahkeme

Görevli Mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Cinsel taciz
Madde-105
(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) (Değişik: 18/6/2014-6545/61 md.) Suçun;
a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
e) Teşhir suretiyle,
işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.