Evlilik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshedilip feshedilemeyeceği, fesih gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçi alacaklarının talep edilip edilemeyeceği soruları ile sıkça karşılaşıyor olmamız hasebiyle bu makalemizde İş Kanunu ve İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunalım istedik.

4857 sayılı İş Kanunu’ nun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga İş Kanunu’ nun bazı hükümleri hala yürürlüktedir. Evlilik nedeniyle iş akdinin feshine ilişkin olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 120. Maddesinin atfı ile 1475 sayılı mülga İş Kanunu’ nun 14. maddesi yürürlüktedir. Bu maddeye göre kişi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedilebilecek ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilecektir.

Kişi ibaresinden erkeği mi kadını mı yoksa hem erkeği hem de kadını mı anlamalıyız?

Burada kanun evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın eşe vermektedir. Kadın eş evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde iş akdini feshetmek suretiyle ve evliliği gerekçe göstererek ayrılabilecektir. 1 yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi nikâhın yapıldığı gün olmakla birlikte dini nikâhın varlığı yahut düğün günü sürenin başlangıcında dikkate alınmamaktadır.

Kadın eş evlilik nedeniyle iş akdini feshettiği takdirde tazminatlarını alabilir mi?

Evlenme nedeniyle kadın eşin işten ayrılması durumunda işveren işçisinin kıdem tazminatını ödemelidir. Ancak işveren tarafından ihbar tazminatının ödenmesi mümkün olmayacağı gibi işçinin ihbar süresince çalışması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır. Diğer bir deyişle, kadın işçinin işverenin yanında iş akdini evlilik nedeniyle feshetmesi durumunda belirli bir süre çalışması gerekmeyeceği gibi ihbar öneli ödemesine de gerek kalmayacaktır.

Evlilik nedeniyle iş akdini fesheden kadın işçi başka bir işte çalışabilir mi?

iş akdinin feshi sonrasında başkaca bir işte çalışmasına kanunen herhangi bir engel yoktur. Zira çalışma özgürlüğü anayasal bir hak olmakla birlikte güvence altına alınmıştır. Bu nedenle tabir-i caiz ise kadına ‘Sen evlendin ve işinden ayrıldın. Bu nedenle artık çalışamazsın.’ gibi bir zihniyetle yaklaşılması mümkün değildir.

Evlenme nedeniyle işten ayrılma durumunda istifa dilekçesi vermem yeterli olur mu?

Tarafımıza sıkça sorulan sorulardan biri de budur. Evlilik nedeniyle işten ayrılmak teknik olarak istifa olarak nitelendirilemeyeceği gibi sonuçları bakımından da istifa kavramından ayrılmaktadır. İstifa durumunda işçinin iş akdini feshetmesi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçilik alacaklarını olumsuz olarak etkileyebilecek iken kadının evlenme nedeniyle işinden ayrılması durumunda kıdem tazminatının işveren tarafından ödeneceği şüphesizdir. İhbar tazminatı haricinde kalan fazla mesai ve sair işçilik alacaklarının da ödenmesi gerekmektedir.

Evlenme sebebiyle işten ayrılma durumunda iş akdinizi ihtarname ile sonlandırmak, makul süre içerisinde kıdem tazminatınızın ödenmesini talep etmek, süreç sonunda kıdem tazminatınız ödenmediği takdirde dava açabilmek için hukuken tercih edilecek en makul yol ihtarname ile fesihtir. İş akdinin ihtarname ile feshinde işverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda işveren temerrüde ihtarname tarihinde düşmüş olacak ve dava açmanız durumunda işleyecek olan faiz için başlangıç tarihi ihtarnamenin işveren tarafından tebellüğ edildiği tarih olabilecektir.