Kasten Adam Yaralama Suçu

Kasten Adam Yaralama Suçu

Kasten adam yaralama suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, İkinci Kısım, İkinci Bölümünün 86. Maddesinde tanımlanmıştır.

1-Kasten Adam Yaralama Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Nasıl Tanımlanmıştır

TCK’da kasten insan yaralama suçunun tanımı; “Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak” olarak yapılmıştır.

Yaralama suçunda korunan hukuki yarar, kişinin vücut dokunulmazlığı ve beden bütünlüğüdür.

2-Kasten Adam Yaralama Suçu Şikâyete Bağlı Mıdır?

Kastan adam yaralama suçu basit ve nitelikli olmak üzere farklı şekilde işlenebilir. Suçun nitelikli halleri şikâyete bağlı değildir. Suçun basit hallerinden birisi olan “Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek adam yaralama” suçu ise şikâyete bağlıdır. Basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek seviyede olan suçun basit hali de tıpkı suçun nitelikli hallerinde olduğu gibi şikâyete bağlı değildir.

3- Kasten Adam Yaralama Suçunun Cezası

Kasten adam yaralama suçunun cezası kanunda farklı şekillerde düzenlenmiştir. Bunlara sırası ile değinmek gerekirse;

Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilir Kasten Adam Yaralama Suçunun Cezası

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Burada yaralanan kişinin yarasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilmesi temel koşuldur. Örneğin bir kişiye tokat atmak, koluna basit bir çizik atmak, hafif bir yumrukla kişiye vurmak suçun basit tıbbi müdahale ile giderilmesi kapsamına girmektedir.

Burada sanığa hapis cezası ya da adli para cezası verilir. Her iki ceza aynı anda verilemeyeceği gibi eğer hapis cezası verilirse, verilen hapis cezası adli para cezasına çarptırılamaz.

Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilemeyen Adam Yaralama Suçunun Basit Halinin Cezası

Adam yaralama suçunun basit tıbbi bir müdahale ile giderilemediği ve nitelikli hallerin ile netice sebebi ile ağırlaştırılmış hallerinin bulunmadığı durumlarda yaralama suçunun basit hali işlenmiş olur. Basit adam yaralama suçunun da cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Basit Adam Yaralama Suçunda Cezayı Artıran Nedenler

Kasten adam yaralama suçunun basit şeklinin;

-Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

-Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

– Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

-Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

-Silahla,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta basit yaralama suçunun yukarıdaki hallerden birisi ile işlenmesi durumunda;

  1. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek bir yaralama söz konusu ise ceza 8 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ya da ½ oranında artırılmış adli para cezadır.
  2. Basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek yaralama söz konusu ise verilecek ceza, 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezasıdır.
  3. Netice Sebebi İle Ağırlaşmış Yaralama ve Cezası

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

-Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,

-Konuşmasında sürekli zorluğa,

-Yüzünde sabit ize,

-Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,

-Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde (yazımızın b maddesi) üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde (yazımızın c maddesi) beş yıldan az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

-İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

-Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

-Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

-Yüzünün sürekli değişikliğine,

-Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde (yazımızın b maddesi) beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde (yazımızın b maddesi) sekiz yıldan az olamaz.

Kemik Kırılması

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yazımızın b ve c maddesinde belirtilen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

Kasten Adam Yaralama Suçu Neticesinde Ölüm Meydana Gelmesi

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yazımızın (b) bölümünde belirtilen hallerde 8 yıldan 12 yıla kadar, yazımızın (c) bölümünde belirtilen hallerde ise 12 yıldan 16 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Burada dikkat edilmesi gereken husus ölümün kasten yaralama neticesinde meydana gelmesidir. Bu suç kasten adam öldürmeden farklı bir suç olup netice sebebi ile ağırlaşmış yaralama suçu kategorisine girer.

4-Kasten Adam Yaralama Suçunun Zamanaşımı Süresi

Kasten adam yaralama suçunun zamanaşımı süresinde suçun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir olup olmadığına dikkat edilmelidir. Eğer kasten adam yaralama suçu basit tıbbi müdahale ile giderilebilirse, suç şikayete bağlı olup şikayet süresi 6 aydır. 6 ay içerisinde şikayetçi olunmazsa şikayet hakkı ortadan kalkar. Suçun basit tıbbi müdahale ile giderilir olmaması halinde ise şikayete bağlı bir suç olmayacağından en düşük dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

5-Kasten Yaralama Suçunda Haksız Tahrik İndirimi

Haksız tahrik, failin mağdurdan kaynaklanan bir fiilin meydana getirdiği elem, üzüntü veya öfkenin etkisiyle kasten adam yaralama suçu işlemesidir.

Kasten yaralama suçunun haksız tahrik altında işlenmesi durumunda faile verilecek ceza ¼ ‘ten ¾ oranına kadar indirime uğrar. Haksız tahrikin ne olduğu ve indirim oranı ise her olayın özelliğine göre belirlenir ve değerlendirilir.

Kasten Yaralama Suçunda Görevli Mahkeme

Kasten yaralama suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Ancak neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden olan kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi halinde görevli mahkeme Agır Ceza Mahkemeleridir.

Kasten yaralama
Madde-86
(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(3) Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle,
İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.
Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama
Madde-87
(1) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize,
d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.
(2) Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.
(3) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/4 md.) Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.
(4) Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan oniki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.