Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu 

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası

Özel hayatın gizliliği bireyin sağlıklı bir birey olması için özel hayatına müdahele edecek girişimlere karşı birey korumayı amaçlamıştır.  Tck 134. maddede düzenlenen bu suçta verilecek ceza 1 yıldan 3 yıla olarak düzenlenmiş olup maddenin 2. fıkrasında görüntü ve seslerin ifşa edilmesi durumunda nitelikli halin oluşacağı ve 2 yıldan 5 yıla ceza verilmesi hüküm altında alınmıştır.

Şikayet ve Zamanaşımı

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu şikayete tabidir. Şikayet süresi, mağdurun fiili işlendiğini ve fiili işleyen kişiyi öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 aydır. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun temel şeklinin dava zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren sekiz yıldır.

Görevli Mahkeme

Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal
Madde-134
(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.