Yasadışı Bahis Oynatma , Oynama Suçu ve Cezası

Yasadışı Bahis Suçları

Ülkemizde bahis oynatma işi Devlet tekeli altında işlemektedir. Özel kişiler tarafından işletilen bahis yerleri veya web siteleri ancak Devlet tarafından özel olarak yetkilendirilmeleri halinde yasal kabul edilmektedir. Bu kapsam dışında kalan internet sitelerinden bahis oynanması yasadışı bahis olarak kabul edilir.

Teknolojik gelişmeleri takiben insanlar arasındaki bir çok sosyal işlerin online ortama taşındığı bir gerçektir. Bu kapsamda kumar ve bahis oyunlarının da internet üzerinden yasal yahut yasadışı olarak rahatlıkla icra edilebildiği bir dönemde yaşamaktayız.

Bu bağlamda yasadışı olan her işin bir yaptırımı olduğu gibi yasadışı bahis için de ciddi yaptırımlar ve cezalar öngörülmüştür. Bu noktada temel hükümler 7258 sayılı yasanın yetki alınmaksızın bahis faaliyetinde bulunmayı düzenleyen 5. maddesinde yer almıştır. Ayrıca “kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama” suçu TCK 228 düzenlemesinde gösterilmiştir. “Kumar oynama” ise Kabahatler Kanunu içerisinde yer almış basit bir kabahat fiilidir ve cezası çok cüz’idir. Ama kumar oynama ile bahis oynama karıştırılmamalıdır. Yazımızın içerisinde bu ikisi arasındaki farka da değineceğiz.

Yasadışı bahis öyle bir alandır ki yasadışı bahis oynatan, yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan, bunu teşvik eden, reklamını yapan, herhangi bir şekilde para yatıran veya aracılık eden ve en önemlisi yasadışı bahis oynayan kişiler için ceza uygulanan bir alandır. Bu kapsamda kişiler için haklarını savunma hayati önem taşımaktadır. Zira buradan doğan yaptırımlar kimi zaman ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

Yasadışı Bahis Oynamak

Yasadışı bahis oynamak da bir yerde Devlet’in  bahis tekeli sınırlarını aşmak olacağından cezaya tabi tutulmuştur. Yasadışı bahis ile ilgili cezalara ayrıntılı olarak aşağıda değineceğimiz “yasadışı bahis cezası” başlığında oynama ile ilgili hükümlerden de bahsedeceğiz.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere yasadışı bahis konusu 7528 sayılı yasanın 5. maddesinde ayrıntılı olarak hükme bağlanmıştır. Burada yasadışı bahis suçunu oluşturan bütün fiiller ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yasadışı bahis oynama; ilgili maddenin 1. fıkrasının d bendinde “spor müsabakalarında sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynama” şeklinde ifade edilmiştir.

Yasadışı bahis oynama fiili; yasadışı bahis oynatma veya teşvik etme – reklamını yapma gibi diğer fiillere göre daha hafif olarak ele alınmış ve cezalandırılması mülki amir tarafından idari para cezası ile yapılacağı öngörülmüştür. Yani yasadışı bahis oynayan kişi için hapis cezası uygulanmaz.

Yasadışı bahis oynayan kişinin bu yolla elde ettiği her türlü gelirin müsadere kuralları uyarınca Devlet hazinesine geçirileceği kuralı da aynı maddede yer almıştır. Bu çerçevede yasadışı bahis oynayan kişi idari para cezasını ödemeye mahkum edilmekle kalmayacak yasadışı bahis yoluyla elde ettiği eşya ve diğer kazançları Devlet hazinesine vermek durumunda kalacaktır.

Bazı yasadışı bahis siteleri, işleme usulü gereği bahis oynayan kişileri oynatan konumuna sokmaktadır. Yani yasadışı bahis oynama trenine katılan kişilerin ödemelerini kıdemli oyuncuların hesaplarına yatırttırmak sureti ile o kişileri yasadışı bahis oynatma ve para transferine aracı olma suçuna ortak etmektedir. Aşağıda da değineceğimiz üzere bu durumda kişi sadece yasadışı bahis oynayan kişi değil aynı zamanda oynatan da olacaktır. Bu nedenle cezai soruşturma ayrı bir önem kazanacak ve hukuki yardım ihtiyacı zorunlu hale gelecektir.

Yasadışı Bahis Oynatma

Bahis oynatma ancak kanunun verdiği yetki çerçevesinde legal sayılmaktadır. Onun haricinde kalan durumlar 7258 sayılı yasada açıkça belirtildiği üzere ceza yaptırımına tabi tutulmuştur. Buna göre yasadışı bahis oynatma suçunun ilgili maddede birden fazla şekilde gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür. Ancak genel olarak bahis siteleri sahiplerinin bu suç ile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz.

Buna göre, spor müsabakalarını konu edinen (ki bahis büyük oranda bunlar üzere kuruludur) sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar hürriyeti bağlayıcı hapis cezasına ve beraberinde adli para cezasına çarptırılırlar. Kanun bu fiili saymak suretiyle genişletmiş ve yasadışı bahis oynatma suçunu şu şekilde saymıştır;

  • Spor yarışmalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını “oynatma”
  • Spor yarışmalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarının “oynanmasına yer veya imkân sağlama”
  • Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak “Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama”
  • Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak “para nakline aracılık etme”

Bu sayılan fiilleri işleyen kişiler için aşağıda yasadışı bahis cezası başlığında ayrıntılarına değineceğimiz cezalar öngörülmüştür. Burada sayılan fiiller yasadışı bahis oynatma suçunun bir anlamda nitelikli halleri olarak kabul edilebilir.

İnternet Üzerinden Yurt Dışı Bahis Oynama ve Oynatma

7258 sayılı yasada yukarıda da belirttiğimiz üzere internet üzerinden yurt dışında oynanan bahis oyunlarını Türkiye’ye taşıyan kişilerin bahis oynatma fiili kapsamında suç işledikleri yer almıştır. İnternet üzerinden ve yurt dışı menşeli olarak oynanan yasadışı bahis oyununa Türkiye’den katılım sağlanmasına imkan oluşturma işi bu kapsamdadır. Kişi burada ne oyun kurucudur ne de oynayandır. Ayrı bir fiil söz konusudur. Aşağıda ayrıntılarına değineceğimiz üzere burada hapis cezası öngörülmüştür ancak yanında adli para cezasına hükmedilmemiştir.

Yasadışı bahis oynama sitelerinin çoğunluğu yurtdışı merkezlidir. Türkiye’deki aracıları ile bu faaliyeti sürdürürler. Hesaplarda birkaç günde bir değişir. Bu nedenle bu kişilere yönelik şikayet geciktirilmemeli ve belli edilmemelidir. Türkiye’de son yıllarda yasadışı bahis suçuna karşı mücadele ciddi mesafe katetmiştir.

Yasadışı Bahis ve Şans Oyunlarında Para Nakline Aracılık Etme

7258 sayılı yasa yasadışı bahis ve şans oyunlarında para transferi konusunda aracılık edenleri yasadışı bahis suçu işlemiş gibi kabul etmektedir. Hapis cezasının yanında adli para cezası öngörülmüştür. Yasadışı bahis oynayan kişiler ile oynatan kişiler arasındaki suçla ilişkili her türlü para naklini sağlayan ve buna yardım eden kişiler bu kapsamda cezaya muhatap olur. Bu bakımdan banka hesabını kullandıranlar, bankalar, ödeme yapma ve alma şirketleri bu kapsamda soruşturmaya tabi tutulabileceklerdir. Dolayısı ile oynayan kişiler, oynatan kişi veya para nakline aracılık eden kişi konumuna geleceklerdir

Burada aldığımız işlerden gördüğümüz üzere özellikle banka hesabını aylık bir miktar karşılığı bahis sitelerine kullandıranlar ve başkasının bahis oynamak için yatırdığı ödemeyi kabul edenler bu kapsamda ciddi cezalarla karşılaşabileceklerdir.

Yasadışı Bahis Sitelerinin Reklamının Yapılması

7258 sayılı yasanın ilgili 5. maddesinin devamında reklam verme yahut başka fiillerle yasadışı bahis veya şans oyunlarını teşvik etme suçunun failleri nitelendirilmiştir. Bu kapsamda bu kişiler cezalandırılabilecek ve bu reklamı yayınlayan web sitelere erişim rahatlıkla engellenebilecektir ve reklam vs yöntemlerle teşvik edenler hakkında hapis ve para cezalarına hükmedilecektir.

Bilinmektedir ki çok fazla site bu tarz reklamlar almakta ve teşvik edici yayınlar yayınlamaktadırlar. Bu site sahipleri de bu madde kapsamında değerlendirileceklerdir.

Yasadışı Bahis Cezası

Yukarıda belirttiğimiz 7258 sayılı kanunun yasadışı bahisi düzenleyen 5. maddesi bu suçun her bir işleniş şekli bakımından ayrı ayrı cezai yaptırım öngörmüştür. Bu cezalar şu şekildedir.

  • Yasadışı bahis oynatan kişiler 3 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezası ve üst sınırı 10 bin gün olan adli para cezası ile karşı karşıya kalacaktır. Burada yasadışı bahis sitelerinin sahipleri ve bu suçun doğrudan – dolaylı failleri kastedilmektedir.
  • Yasadışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlayan kişiler de aynı fıkra uyarınca aynı cezanın muhatabı olacaktır. Yani yetki almaksızın bahis oynanmasına herhangi bir şekilde yer sağlayan veya imkan oluşturan kişiler 3 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına ve üst sınırı 10 bin gün olan adli para cezasına çarptırılabilecektir.
  • Yurtdışında oynatılan yasadışı bahis yahut şans oyunlarının internet üzerinden veya benzeri şekilde erişim sağlama yoluyla Türkiye’den oynanmasına aracılık eden kişiler 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Dikkat edilirse burada hapis cezasının yanında adli para cezası öngörülmemiştir.
  • Yasadışı bahis oynanmasında ve şans oyunlarında para transferini sağlayan veya buna yardımcı olan kişiler 3 yıldan 5 yıla kadar ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile yargılanacaktır.
  • Yasadışı bahis ve şans oyunlarının reklamını yaparak kişileri yasadışı bahis oynamaya teşvik edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır
  • Son olarak, yasadışı bahis oyunlarını oynayan kişiler için 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar idari para cezası öngörülmüştür. Dikkat edilirse burada adli para cezası değil, idarece verilen idari para cezası söz konusudur. Cezayı da suçun işlendiği yerde bulunan en büyük mülki amir vermektedir.

Tüm bunlarla beraber genellikle “yasadışı bahis oynama” ile karıştırılan “kumar oynama” bir suç değil kabahattir. Kabahatler Kanunu düzenlemeleri uyarınca kumar oynayan kişi idari para cezası ile cezalandırılır. Ancak bu 100 TL gibi cüzi bir cezadır. Yetkisiz bahis sitelerinden bahis oynama suçunda ise idare tarafından takdir edilecek 5 bin TL ile 20 bin TL arasında değişen bir cezaya muhatap kılmaktadır.